Partners

Volg ons

Groene wet- en regelgeving

In Nederland zijn diverse wetten naast elkaar van kracht om de natuur te beschermen. 
Vanuit Europa zijn dit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. 
Deze zijn op landelijke schaal uitgewerkt in de Wet natuurbescherming.

U krijgt met deze wetten te maken wanneer maatregelen uitgevoerd gaan worden (of het voornemen daarvoor) die van invloed zouden kunnen zijn op beschermde soorten of gebieden. 
Aangezien door heel Nederland beschermde gebieden liggen (ook kleine en onopvallende) en daarnaast er ook algemene planten en dieren beschermd zijn, blijken de groene wetten al snel relevant. 
Zelfs bij relatief kleinschalige ingrepen zoals het dunnen van bossen, slopen van een schuur, het aanbrengen van verlichting langs een fietspad of het baggeren van een sloot is het al van belang om met beschermde groene waarden rekening te houden.

Daarnaast is "Zorgplicht" een belangrijk aandachtspunt bij het (risico)beheer van de groene ruimte. De eigenaar/beheerder heeft hierbij de taak verwijtbare nalatigheid tijdens het beheer te voorkomen. Aantoonbare deskundigheid en een adequate uitvoering is hierbij van groot belang.   

Hieronder ziet u de trainingen die wij u kunnen aanbieden op dit gebied:

   

W&R 1

Werken met gedragscodes Wet natuurbescherming niveau 1. 

Thema /doelstelling: Wet natuurbescherming en omgaan/werken met Gedragscodes. Tijdens de training staat centraal het kunnen signaleren van de operationele risico’s in het kader van de Wet natuurbescherming alsmede het zorgvuldig handelen tijdens de uitvoering van werkzaamheden.

Globale inhoud: Inhoud en reikwijdte Wet natuurbescherming. Kennis van beschermde flora en fauna. Zorgvuldig handelen (Gedragscodes en werktechnieken). Communicatie werkproces. Behandeling diverse praktijksituaties in het veld.

Duur van de training: 1 dag
Maximale groepsgrootte: 15
Functieniveau: 1 (operationele medewerker)W&R 2

Forwarder Harvester  15
Werken met gedragscodes Wet natuurbescherming niveau 2. 

Thema /doelstelling: Wet natuurbescherming en aansturing omgaan/werken met Gedragscodes. Tijdens de training staat centraal het risicomanagement tijdens de uitvoering van werken in het kader van de Wet natuurbescherming.

Globale inhoud: Inhoud en reikwijdte Wet natuurbescherming. Kennis van beschermde flora en fauna. Risicomanagement inzake zorgvuldig handelen (Gedragscodes en werktechnieken). Communicatie werkproces. Behandeling praktijksituaties in het veld.

Duur van de training: 2 dagen
Maximale groepsgrootte: 15
Functieniveau: 2 (operationeel leidinggevende medewerker)


 
W&R 3  


Wet natuurbescherming niveau 3.

Thema /doelstelling: Wet natuurbescherming en voorbereiding en beleidsmatige aansturing omgaan/werken met Gedragscodes. Risicoanalyse voorafgaand, tijdens en na de uitvoering van werken in het kader van de Wet natuurbescherming. 

Globale inhoud: Inhoud en reikwijdte Wet natuurbescherming. Kennis van beschermde flora en fauna. Risicoanalyse inzake zorgvuldig handelen (Gedragscodes, Gedragscodes in contracten en werktechnieken). Communicatie werkproces.

Duur van de training: 3 dagen
Maximale groepsgrootte: 15
Functieniveau: 3 (beleidsmedewerker/leidinggevende)W&R 4

   Implementatie ErBo, Arbo, FSC en PFEC.

Thema /doelstelling:
 De training heeft ten doel de medewerkers op de hoogte te stellen van regelingen, wetgeving, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden die een rol (kunnen) spelen tijdens de aansturing en uitvoering van werken in het bos- en natuurbeheer.

Globale inhoud: Arbowet, Milieuwetgeving, Wegen en verkeerswet, Flora en Faunawet, Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid, Erkenningsregeling Bosaannemers, Toetreding, Administratieve controle, Veldcontrole, ErBo-vragenlijst, FSC, Eisen bosbeheer, Eisen wetgeving, Checklist FSC, VCA, Bedrijfscertificering, VCA opleidingseisen (VCA-B en VCA-VOL), VCA in de praktijk, VCO, Praktijk.

Duur van de training:
 1 dag
Maximale groepsgrootte: 15
Functieniveau: 2 & 3 (operationeel leidinggevende medewerker & beleidsmedewerker/leidinggevende)W&R 5

    VTA (Visual Tree Assessment) / Erkend boomveiligheidscontroleur.VTA 9

Thema /doelstelling: De training heeft ten doel de deelnemers voldoende kennis en kunde bij te brengen waardoor zij in staat zijn het examen “Erkend Boomveiligheidscontroleur” met goed gevolg te kunnen afsluiten. Met het behalen van het examen is de aantoonbaarheid van deskundigheid gewaarborgd. Het bijbehorende certificaat, wordt uitgegeven door de Stichting Groenkeur (SGK) en is tot stand gekomen door de Nederlandse Vereniging van Boomverzorgende bedrijven (NVB), in samenwerking met verzekeringsmaatschappijen en grote boombeherende instanties.  Het examen maakt deel uit van de training.

Globale inhoud: VTA systematiek. Juridische aspecten met betrekking tot bomen in het kader van de Zorgplicht. Gevarenclassificaties m.b.t. standplaats. Groeiplaats (ondergronds), groeiplaatseisen. Mechanische gebreken bij bomen. Praktijk visuele boomcontrole. Theorie van Shigo/CODIT/afgrendelingszones. Keuze te nemen vervolgacties. Noodzaak tot vervolgonderzoek (boominspectie). Praktijk visuele boomcontrole. Toepassing meetinstrumenten. Interpretatie meetresultaten. Praktijk visueleboomcontrole. Examentraining. Examen; theorie en praktijk.

Duur van de training: 3 - 5 dagen (afhankelijk van voorkennis)
Maximale groepsgrootte: 15
Functieniveau: 2 & 3 (operationeel leidinggevende medewerker & beleidsmedewerker/leidinggevende)